بانک تجارت، شعبه اردیبهشت ، کد 187،  شماره 136026100

شماره شبا بانک تجارت :IR270180000000000136026100