مراسم افتتاحيه بنياد حاميان فني دانشكده فني

چهارشنبه ١٣ تيرماه ١٣٨٦/دانشكده فني دانشگاه تهران