اولين جلسه هيأت امناي بنياد حاميان دانشكده فني

شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٨٧،دفتر مركزي بنياد