اولين گردهمايي خانواده بزرگ فني و دوستداران آن

چهارشنبه ٢٠ شهريور ١٣٨٧/٩ رمضان ١٤٢٩ ـ پرديس ٢ دانشكده فني