گردهمايي دانش آموختگان سال ١٣٤٧

يازدهم آذر ماه ١٣٨٨ ، دانشكده فني