ضيافت افطار ياريگران بنياد

سه شنبه 24  شهريور ماه ١٣٨٨ (٢٥ رمضان ١٤٣٠)، دانشكده فني