گردهمايي دانش آموختگان سال ١٣٤٦
چهاردهم شهريور ماه ١٣٨٨ ، دانشكده فني