سومين ضيافت افطار ياريگران بنياد

سه شنبه دوم شهريور ماه ١٣٨٩ (١٣ رمضان ١٤٣١) / دانشكده فني