گردهمايي دانش آموختگان سال ١٣٣٧

دوم مرداد ١٣٨٩، دانشكده فني