گردهمايي دانش‌آموختگان سال هاي ١٣٤٠،١٣٤١ و ١٣٤١، 

پنجشنبه بيست و هفتم خرداد ماه، دانشكده فني