تصاويري از طرح توسعه پرديس ٢ دانشكده فني

در حال ساخت توسط بنياد حاميان دانشكده فني/٦ مرداد ١٣٨٩