سومين جلسه هيأت امناي بنياد حاميان دانشكده فني

شنبه اول خرداد ١٣٨٩/ دفتر مركزي بنياد