تصاويري از ضیافت افطار دانش‌آموختگان سال‌های 60 تا 66

در بنياد حاميان دانشكده فني