تصاويري از ضیافت افطار سال 94

در بنياد حاميان دانشكده فني