تصاويري از ضیافت افطار سال 95

در بنياد حاميان دانشكده فني