اعطاء جایزه رتبه‌های برتر دانشکده فنی

چهارشنبه ١٨ اسفند 1395/دانشكده فني دانشگاه تهران