تصاويري از جلسه سالیانه هیئت امنا

در بنياد حاميان دانشكده فني