فرم کمک و پرداخت اینترنتی

به منظور کمک به رشد و توسعه کشور و اعتلاي هرچه بيشتر دانشكده فني و نيز فراهم ساختن زمينه‌هاي شکوفايي روزافزون استعداد و خلاقيت دانشجويان اين دانشکده‌، بنياد نسبت به فراهم کردن زمينه‌هاي تعامل و همکاري و نيز گردآوري و تأمين منابع مالي و مديريت آن منابع به منظور تحقق اهداف زير در دانشكده فني اقدام مي‌کند:

1- کمک به ارتقا گسترش و روزآمدسازي امکانات تجهيزات و فضاي آموزشي

2- اعطاي قرض‌الحسنه بورس و جوايز تحصيلي به دانشجويان مستعد واجد شرايط

3 – کمک به تأمين امکانات لازم براي جذب استادان برجسته

4 – ارايه مشاوره به دانشکده‌ فني

5 – کمک به گسترش و توسعه فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي

و هر اقدام ديگري که جهت تحقق اهداف فوق باشد.