طرح توسعه دانشکده مهندسی عمران

این ساختمان در زمینی به وسعت 4200متر مربع واقع در خیابان 16 آذر- ضلع غربی دانشکده فنی موجود احداث می شود.

-         دسترسی های لازم بین ساختمان قدیم و جدید عمران در این مرحله به صورت تونل یا پل ارتباطی با توافق شهرداری برقرار خواهد شد که متعاقبا در سالهای آتی با اجرای کامل طرح توسعه دانشگاه تهران، اراضی               غربی خیابان 16 آذر به خیابان داخلی دانشگاه تبدیل خواهد شد .

-         همچنین این اراضی از پیوستگی های لازم در سطح همکف و یکپارچه محوطه فضای سبز نیز برخوردار خواهد شد.

-         زیر بنای کل ساختمان جدید طی برآورد اولیه حدود 25000متر مربع در نظر گرفته شده است.