جلسات یاریگران همکار با حضور تعدادی از اعضای هیاتعلمی دانشکده فنی که از سوی روسای دانشکدههای مرتبط، به عنوان داوطلبان همکاری با بنیاد معرفی شده بودند، عصر روز دوشنبه 19 شهریورماه و دوشنبه 26 شهریور 97 در دبیرخانه بنیاد برگزار شد.

در این جلسات، پس از نمایش فیلم معرفی بنیاد، دکتر رضا فرجیدانا مدیر عامل، با اشاره به اهداف و فعالیتهای بنیاد، سابقهای از تشکیل و آغاز فعالیت بنیاد ارایه نمود و با توجه به اهداف مقرر در برنامه بنیاد، به اهمیت کار داوطلبانه در بنیاد های دانشگاهی اشاره نمود‌.

دکتر فرجی دانا ضمن تشریح وضعیت کار داوطلبانه در کشورهای خارجی، اهمیت اصلی این موضوع را داوطلبانه بودن آن دانست که برکات زیادی به همراه دارد و شاید دلیل اینکه طرحهایی مثل اوقاف در سنت اسلامی موفق بود، آن است که فرد با اختیار خودش، بخشی از کار، مال و وقت خود را صرف این موضوع می کند.

مدیرعامل بنیاد هدف از برگزاری این جلسه را تشکیل گروه داوطلبان با نامی که مصوب خواهد شد اعلام نمود و گفت: تشکیل این گروه داوطلبان از برنامههای راهبردی بنیاد است تا اعضای اصلی خانواده دانشکده فنی، بتوانند با ارتباط با دانش آموختگان و دوستداران، در صدد جذب منابع برای فعالیتهای بنیاد باشند.

دکتر فرجی دانا در پایان گفت: همچنین اگر دوستان بپذیرند با صرف وقت خود در تحقق اهداف بنیاد کمک کنند، این نیز خود سرمایهای خواهد بود که به بنیاد اضافه خواهد شد و خواهد توانست بنیاد را در تحقق اهداف خود کمک کند.

در این جلسات، اعضای هیات علمی یاریگر برای همکاری با بنیاد، دیدگاه های خود را در موضوعات مرتبط با بنیاد بیان کردند و مقرر شد نخستین جلسه رسمی این گروه، با حضور رییس دانشکده فنی در هفته اول مهرماه برگزار شود.