پنجمین جلسه از دور دوم هیات امنای بنیاد حامیان دانشکده فنی، عصر روز شنبه 25 خرداد به ریاست دکتر محمد رضا عارف و حضور اعضاء در دفتر مرکزی بنیاد برگزار شد.

در این جلسه، پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم، دکتر رضا فرجی دانا ، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بنیاد، گزارش عملکرد بنیاد در سال 1397 را به هیات امناء ارایه نمود. پس از ارایه گزارش مدیر عامل بنیاد، بازرس قانونی بنیاد، گزارش خودد را از عملکرد سالیانه بنیاد قرائت نمود و سپس ترازنامه و صورت های عملکرد مالی بنیاد ارایه شد.

هیات امناء بنیاد پس از استماع گزارش و تشکر از زحمات اعضای هیات مدیره، عملکرد بنیاد در سال 97 را قابل تقدیر دانست و ترازنامه و صورت های مالی را به اتفاق آراء تصویب نمود.

در ادامه جلسه ، برنامه و بودجه پیشنهادی بنیاد برای سال 1398 ارایه شد و به تصویب هیات امناء رسید.

ارائه گزارشی از شاخصهای عملکردی شش سال گذشته بنیاد و نیز انتخاب بازرس قانونی برای سال 1398 از دیگر دستور جلسات هیات امناء بود که به انجام رسید و مهندس هرمز ناصرنیا، به عنوان بازرس اصلی و آقای مهندسی علی اصغر جلال زاده فرد به عنوان بازرس علی البدل با رای هیات امناء انتخاب شدند.

پایان بخش جلسه هیات امناء، گرفتن عکس دسته جمعی اعضای هیات امناء بود.