جایزه دانشجویان برتر دانشکده فنی   ( Faculty of  engineering )  FOE

به کلیه دانشجویان هر رشته در مقطع کارشناسی که در  هرسال تحصیلی حداقل 32 واحد گذرانده و حداقل معدل 15 را کسب کرده باشند جوایزی از سوی بنیاد حامیان دانشکده فنی به آنان اهدا میگردد.

مرجع تایید این دانشجویان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی است.