هيأت امناء بالاترين ركن و عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري بنياد است كه متشكل از يازده نفر مي‌باشد كه شش نفر از آن، اعضاي اوليه هيأت امناء در بدو تأسيس و پنج نفر، با راي‌گيري از ميان فارغ‌التحصيلان و دوست‌داران دانشكده فني انتخاب شده‌اند.

تركيب هيات امناء بنياد

رديف

نام خانوادگي

نام

عنوان

١

عارف

محمدرضا

رييس هيأت امناء

٢

نامدار زنگنه

بيژن

نايب رييس هيأت امناء

٣

فرجي دانا

رضا

دبير هيأت امناء

٤

رحيميان

محمد

عضو هيأت امناء

٥

جبه دارمارالانی

پرویز

عضو هيأت امناء

٦

موسوي ره‌پيما

سيد عباس

عضو هيأت امناء

7

نیلی احمد آبادی

محمود

عضو هيأت امناء

8

سلطانی

ناصر

عضو هيأت امناء

9

بیطرف

حبيب الله

عضو هيأت امناء

10

عطاردیان

محمد

عضو هیآت امنا

11 

 مهنا 

میر علیرضا 

عضو هیآت امنا  

 

اعضاء علی البدل هيات امناء

رديف

نام خانوادگي

نام

عنوان

١

انصاري

محمدرضا

علی‌البدل

٢

سهراب پور

سعید

علی‌البدل

٣

احمد آخوندی

عباس

علی‌البدل