بنياد داراي هيأت مديره‌اي مرکب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد که توسط هيأت امنا براي سه سال انتخاب مي‌شوند.حداقل يکي از اعضاي هيأت مديره مي‌بايست از ميان اعضاي هيأت امناء انتخاب شود که چگونگي انتخابات و وظايف اعضاء هيأت مديره به طور مشروح در قسمت اساسنامه ذکر شده است.

تركيب هيات مديره بنياد عام‌المنفعه حامیان دانشکده فنی (دور چهارم)

اعضاء هیئت مدیره

رديف

نام خانوادگي

نام

عنوان

١

فرجي دانا

رضا

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

٢

نیلی احمد آبادی

محمود

نايب رييس

٤

عطاردیان

محمد

خزانه دار

٥

موسوی ره پیما

سید عباس

عضو

٦

بیطرف

حبیب الله

عضو هیات مدیره

اعضاء علی البدل هیئت مدیره

رديف نام خانوادگي نام عنوان
١

یوسفی کما 
 

عقیل 

عضو علی البدل

٢ مهنا میر علیرضا

عضو علی البدل

بازرسین

رديف نام خانوادگي نام عنوان
١

ناصر نیا

هرمز

بازرس

٢

جلال زاده فرد

علی اصغر

بازرس دوم