توسعه فعاليتهاي بنياد در بين دانشجويان و بهره گيري از نيروي خلّاق دانشجويي براي پيشبرد و برآوردن اهداف و رسالتهاي بنياد، باعث شد كه بنياد عام المنفعه حاميان دانشكده فني، اقدام به تدوين اساسنامه شاخه دانشجويي بنياد نمايد. شاخه دانشجويي، به عنوان بازوي دانشجويي بنياد، به سازماندهي دانشجوياني خواهد پرداخت كه آمادگي كمك به بنياد در راستاي تحقق اهداف آن را دارند. شاخه دانشجويي، بودجه و منابع مالي مستقل از بنياد ندارد و در راستاي سياستهاي كلان بنياد اهداف ذيل را دنبال مي كند:

  • همكاري در سازماندهي و اجراي مراسم جذب كمك‌هاي مردمي(fund Raising)
  • برقراري ارتباط موثر با فارغ التحصيلان و دوستداران دانشكده فني و تشويق آنها به حمايت مالي و معنوي از دانشكده از طريق معرفي بنياد
  • پيگيري جذب كمك‌هاي اعلام شده
  • همكاري در ساماندهي امور اطلاع‌رساني بنياد
  • همكاري در پاره‌اي از امور اجرايي بنياد