اساسنامه


فصل اول  _ کليات و اهداف

ماده 1 ـ  نام:

نام مؤسسه “بنياد عام‌المنفعه حاميان دانشكده فنی ” است كه به اختصار  “بنياد فنی” و در اين اساسنامه “بنياد” ناميده مي‌شود.
تبصره: منظور از دانشكده فنی، دانشكده فنی دانشگاه تهران است كه در اين اساسنامه به اختصار دانشكده فنی ناميده مي‌شود.

ماده 2 ـ نوع مؤسسه:

بنياد فنی مؤسسه‌اي است غيرتجاری، غيرانتفاعی، عام ا‌لمنفعه، غيرسياسی و غيردولتی که بر طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران و بر اساس اين اساسنامه فعاليت خواهد کرد.

ماده 3ـ نشاني مرکز بنياد:

مرکز اصلی بنياد، در خيابان طالقانی، بين وصال و قدس، ساختمان 111، طبقه سوم واقع است و در صورت لزوم

می تواند در ساير نقاط داخل و خارج از كشور شعبه، شاخه، نمايندگی يا دفتر داير نمايد.
تبصره: تغييرات آتي محل دفتر مركزی بنياد، با تصويب هيات مديره صورت خواهد پذيرفت.

ماده 4 ـ تابعيت:

بنياد تابعيت ايرانی دارد.

ماده 5 ـ مدت:

مدت فعاليت بنياد از تاريخ تاسيس نامحدود مي‌باشد.

ماده 6 ـ سرمايه:

سرمايه اوليه بنياد مبلغ پنج ميليون ريال مي‌باشد که توسط هيأت مؤسس تماماً پرداخت شده است.

ماده 7 ـ منابع مالي و درآمدهاي بنياد:

علاوه بر سرمايه بنياد منابع مالي با برقراري ارتباط سازمان يافته و مستحکم با دانش‌آموختگان و دوستداران دانشکده فنی در داخل و خارج از کشور و جلب حمايت مادی و معنوی سازمان‌ها شرکت‌ها و مراکز تحقيقاتی و صنعتی تأمين خواهد شد. درآمدهاي بنياد عبارت است از: سود حاصل از سرمايه‌گذاری و سپرده‌گذاری ناشي از منابع فوق.
تبصره: کمک­های یاریگران بنیاد، خواه به شکل وجوه نقد یا اموال منقول و غیر منقول، یا سهام و اوراق بهادار، یا انواع حقوق مالی و منافع و غیره، در قالب تمام انواع تملیکات رایگان و بلاعوض به نام و حساب بنیاد و همچنین وقف و وصیت پذیرفته می­ شود.

ماده 8 ـ اهداف بنياد:

به منظور کمک به رشد و توسعه کشور و اعتلاي هرچه بيشتر دانشكده فني و نيز فراهم ساختن زمينه‌هاي شکوفايي روزافزون استعداد و خلاقيت دانشجويان اين دانشکده‌، بنياد نسبت به فراهم کردن زمينه‌هاي تعامل و همکاري و نيز گردآوري و تأمين منابع و مديريت آن به منظور تحقق اهداف زير در دانشكده فني اقدام مي‌کند:
1ـ کمک به احداث بناهاي جديد، ارتقاء، گسترش و روزآمدسازي امکانات، تجهيزات و فضاهاي كالبدي دانشكده
2ـ اعطاي كمك و جوايز تحصيلي به دانشجويان مستعد کوشا و واجد شرايط
3 ـ کمک به جذب استادان برجسته
4 ـ کمک به گسترش فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي،كارآفريني و انجام هر اقدام ديگر براي رشد و اعتلاي دانشكده فني

فصل دوم_ ارکان بنياد

ماده 9 ـ ارکان:

ارکان بنياد عبارتند از:
1ـ هيأت امنا
2ـ هيأت مديره
3ـ بازرسان

ماده 10 ـ هيأت امنا:

هيأت امنا بالاترين رکن بنياد است که متشکل از يازده نفر مي‌باشد. هيأت مؤسس بنياد، شش نفر اوليه اعضاي هيأت امنا در بدو تاسيس بنياد مي‌باشند و مجمع عمومي بنياد عبارت است از هيأت امنا که عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري بنياد بوده و جلسات آن به صورت عادي يا فوق‌العاده تشکيل مي‌شود.
اعضاي هيأت امنا عبارتند از:

الف) شش نفر به شرح ذیل:
ـ رئيس دانشکده‌ فني
ـ دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشكده فني به انتخاب شوراي دانشكده فني که به مدت پنج سال انتخاب
مي‌شوند.
ـ رئيس شوراي عالي کانون مهندسين فارغ‌التحصيل دانشکده فني دانشگاه تهران
ـ دو نفر از اعضاي کانون به انتخاب شوراي عالي کانون مهندسين فارغ‌التحصيل دانشکده فني که به مدت پنج
سال انتخاب مي‌شوند.
ب) پنج نفر عضو منتخب
تبصره 1ـ شيوه انتخاب پنج نفر عضو منتخب بدين ترتيب است که نخست اعضاي اشاره شده در بند الف ، پانزده نفر از ميان دانش‌آموختگان استادان و يا دوستداران دانشكده  فني که کمک‌هاي شايان توجهي جهت ارتقاء و اعتلاي دانشكده فني مبذول داشته‌اند را انتخاب مي‌نمايند تا در مرحله بعد، با راي مستقيم دانش‌آموختگان دانشكده فني، پنج نفر حائزين اکثريت آرا به مدت هفت سال براي عضويت در هيأت  امناء انتخاب گردند. بقيه نامزدها به ترتيب آراي مكتسبه،  اعضاي علي‌البدل هيات امناء محسوب مي شوند و به شرحي كه در اين ماده و ماده 11 مي‌آيد،  مي‌توانند جايگزين اعضاي منتخب هيات امناء گردند. آيين‌نامه اجرايي اين انتخابات که توسط کانون مهندسين فارغ‌التحصيل دانشکده فني برگزار مي‌شود، توسط هيات امناء تصويب مي‌گردد.

تبصره 2ـ آيين نامه اجرايي انتخاب پنج نفر عضو منتخب در نخستين دوره توسط هيأت مؤسس بنياد تهيه و تصويب مي‌گردد.
تبصره 3ـ هيأت امنا در اولين جلسه خود يک نفر را به عنوان رئيس يک نفر را به عنوان نايب رئيس و يک نفر را به عنوان دبير انتخاب مي‌نمايد.
تبصره 4ـ اعضاي هيأت امنا در زمان تأسيس تا تشکيل اولين مجمع شش نفر مي‌باشد که پس از اولين مجمع و انتخاب پنج نفر عضو منتخب مطابق با تبصره 1 همين ماده از آن پس مشتمل بر يازده نفر مي‌باشد.

تبصره 5 ـ از سه نفر از اعضاي علي البدل هيات امناء به ترتيب آراي مكتسبه در انتخابات ، جهت شركت در جلسات هيات امناء دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده 11 ـ تغييرات هيأت امنا:

در صورت عدم حضور يكي از اعضاي منتخب در جلسه هيات امناء يكي از اعضاي علي البدل دعوت شده به جلسه (به ترتيب آراي مكتسبه) در همان جلسه حق راي خواهد داشت. چنانچه ادامه همكاري هر يك از اعضاي هيات امناء به علت فوت، حجر، سلب صلاحيت، استعفاء و يا غيبت مكرر غير ممكن شود، هيات امناء بنا به مورد از مرجع معرفي كننده درخواست مي‌نمايد تا فرد ديگري را به عنوان عضو هيات امناي بنياد براي مدت باقيمانده معرفي كند. در مورد اعضاي منتخب،  هيات امناء يكي از اعضاي علي البدل را به ترتيب آراي مكتسبه بعنوان عضو هيات امناي بنياد براي مدت باقيمانده جايگزين خواهد كرد.
تبصره – سلب صلاحيت عضو حداقل به تشخيص هشت نفر از اعضاي هيأت امنا انجام مي‌پذيرد.

ماده 12 ـ جلسات عادي هيأت امنا:

دعوت براي تشکيل هر يک از جلسات عادي هيأت امنا توسط رئيس هيأت امنا به عمل خواهد آمد. با درخواست يک سوم اعضاي هيأت امنا نيز تشکيل جلسه عادي به طور فوق‌العاده امکان پذير مي‌باشد.
تبصره 1 – دعوت براي جلسه عادي هيأت امنا کتبي بوده و نيازي به رسيد پستي ندارد. فاصله دعوت تا تشکيل جلسه حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.
تبصره 2 – جلسه عادي هيأت امنا با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هيأت امنا رسميت پيدا خواهد کرد مگر در بدو تأسيس که هيأت امنا 6 نفر مي‌باشند و جلسه با حضور 4 نفر رسميت پيدا خواهد کرد.
تبصره 3ـ تصميمات جلسه عادي هيأت امنا با راي نصف به علاوه يک اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 13 ـ وظايف جلسه عادي هيأت امنأ:

1ـ تعيين سياست‌ها و خط مشي کلي بنياد جهت تحقق اهداف مندرج در ماده 8
2ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيأت مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل)
3ـ استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس
4ـ بررسي و عندالاقتضاء تصويب پيشنهادات هيأت مديره
5ـ تعيين عضو جانشين هيأت امنا طبق ماده 11
6ـ تصويب ترازنامه و بودجه بنياد
7ـ تعيين روزنامه کثيرالانتشار
8ـ آنچه در صلاحيت هيأت مديره نباشد

ماده 14 ـ جلسات فوق العاده هيأت امنا:

جلسه فوق‌العاده هيأت امنا با يکي از شرايط زير تشکيل خواهد شد:
1ـ با درخواست اکثريت اعضاي هيأت مديره
2ـ با درخواست يک سوم از اعضاي هيأت امنا
تبصره 1ـ  دعوت براي جلسه فوق‌العاده هيأت امنا کتبي بوده و نيازي به رسيد پستي ندارد. دعوت حداقل تا 10 روز قبل از تشکيل آن بايد به اطلاع اعضا برسد.
تبصره 2ـ  جلسه فوق‌العاده هيأت امنا با حضور سه چهارم اعضاي هيأت امنا رسميت پيدا خواهد کرد.
تبصره 3ـ  تصميمات جلسه فوق‌العاده هيأت امنا با راي سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15 ـ وظايف جلسه فوق العاده هيأت امنا:

1ـ تصويب تغييرات مواد اساسنامه
2ـ بررسي و عندالاقتضاءء تصويب انحلال بنياد
3ـ تغيير در ميزان سرمايه

ماده 16ـ هيأت مديره:

بنياد داراي هيأت مديره اي مرکب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل مي باشد که توسط هيأت امنا براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. حداقل يکي از اعضاي هيأت مديره مي بايست از ميان اعضاي هيأت امنا انتخاب شود. هيأت مديره در اولين جلسه، از ميان پنج عضو اصلي خود يک نفر را به عنوان مديرعامل، يک نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره، يک نفر را به عنوان نايب رئيس هيأت مديره و فرد ديگري را به عنوان خزانه دار به مدت سه سال انتخاب مي‌نمايد. رئيس هيأت مديره بايد از اعضاي هيأت امنا باشد.
تبصره 1ـ مديرعامل و رئيس هيأت مديره نمي‌توانند به عنوان خزانه دار انتخاب شود.
تبصره 2ـ هيأت امنا عندالاقتضاء مي تواند نسبت به عزل و انتخاب عضو يا اعضاي جديد هيأت مديره اقدام نمايد.

ماده 17ـ جايگزيني اعضاي هيأت مديره:

اعضاي علي‌البدل هيات مديره به جلسات هيات مديره دعوت مي‌شوند و در غياب هر يك از اعضاي اصلي، يكي از اعضاي علي‌البدل (به ترتيب آراي مكتسبه) در همان جلسه حق راي خواهد داشت. در صورت فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضاي هيأت مديره عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده هيأت مديره به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود. در صورت فوت يا سلب شرايط رئيس هيأت مديره، نايب رئيس هيأت مديره جانشين وي خواهد شد. در صورت فوت يا سلب شرايط خزانه‌دار يکي ديگر از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره تا تعيين عضو جديد هيأت مديره توسط هيأت امناء و انتخاب خزانه دار توسط هيأت مديره جانشين وي خواهد شد. در صورت فوت يا سلب شرايط مديرعامل، رئيس هيأت مديره تا تعيين عضو جديد هيأت مديره از سوي هيأت امناء و انتخاب مدير عامل توسط هيأت مديره مسئوليت وي را به عهده خواهد داشت.

ماده 18ـ جلسات هيأت مديره:

جلسات هيات مديره با حضور حداقل  سه نفر از اعضاء، كه يكي از آنها بايد رئيس يا نايب رييس هيات مديره باشد، رسميت مي‌يابد. تصميمات نيز با رأي حداقل سه نفر معتبر است. ساير موارد مربوط به اداره جلسات هيأت مديره برابر با آئين‌نامه‌اي که توسط هيأت مديره تهيه و به تصويب هيأت امناء مي‌رسد انجام مي‌شود.

ماده 19ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره:

هيأت مديره مسئوليت حسن اجراي مصوبات هيأت امنا را به عهده داشته و داراي اختيارات زير مي‌باشد:
1ـ تهيه و تنظيم برنامه و بودجه ساليانه بنياد جهت ارائه به هيأت امنا براي تصويب
2ـ تهيه آئين‌نامه و ضوابط مالي استخدامي و معاملاتي و تعيين وظايف كاركنان جهت ارائه به هيأت امنا براي تصويب
3ـ نظارت بر حسن عملكرد مديرعامل و مجموعه اجرايي بنياد و تقاضاي عزل مديرعامل به هيأت امنا براي تاييد.

ماده 20 ـ مديرعامل:

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي بنياد است كه توسط هيأت مديره و از بين اعضاي هيأت مديره و يا خارج از آن انتخاب مي‌شود و سرپرستي امور بنياد و كاركنان آن را عهده‌دار خواهد بود. مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره خواهد بود.
تبصره 1ـ هيأت مديره مي‌تواند مديرعامل را خارج از اعضاي هيأت مديره انتخاب نمايد كه در اين صورت بايد به تاييد هيأت امنا برسد.
تبصره 2ـ حقوق و مزاياي مديرعامل به وسيله هيأت مديره تعيين مي‌شود.
تبصره 3 ـ طول دوره مديريت مديرعامل بيشتر از طول دوره مديريت هيأت مديره نخواهد بود و تغيير يا تجديد انتخاب او نيز بلامانع است. به هر صورت مديرعامل در صورت انقضاي دوره ماموريت موظف است تا تعيين جانشين وظايف محوله را انجام دهد.

ماده 21ـ وظايف و اختيارات مديرعامل:

مديرعامل مجري مصوبات هيأت امنا و هيأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليت‌هاي ذيل مي‌باشد:
1ـ نمايندگي قانوني مؤسسه در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي
2ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان مؤسسه در حدود ضوابط و مصوبات هيأت مديره
3ـ نگهداري دارايي اموال حساب‌ها اسناد و دفاتر مؤسسه
4ـ اعمال اختياراتي كه به صورت موردي يا مقطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض شده باشد.
5ـ ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش، بهبود و هماهنگي در فعاليت‌هاي بنياد به هيأت مديره جهت تاييد و ارائه به هيأت امنا
6ـ تهيه پيش نويس ترازنامه بودجه خط مشي و گزارش ساليانه جهت تاييد هيأت مديره و ارسال به جلسه عادي هيأت امنا
7 – تهيه پيش نويس آئين‌نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصويب در هيأت مديره
8 – نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب، نمايندگي و دفاتر
9 – پيشنهاد برگزاري جلسه فوق‌العاده هيأت امنا
10 – انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق آئين‌نامه‌هاي مصوب و قانون تجارت به مديرعامل محول شده يا بشود.
11  ـ انتخاب وكيل با تصويب هيات مديره با حق توكيل به غير

تبصره 1: مدير عامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف يا اختيارات خود را به اعضاي هيات مديره يا كاركنان بنياد تفويض نمايد.
تبصره 2: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور، با دو امضاي متمايز، كه يكي از آنها رييس يا نايب رييس هيات مديره و ديگري مديرعامل يا خزانه‌دار خواهد بود، با مهر بنياد معتبر خواهد بود.

ماده 22 ـ بازرسان:

جلسه عادي هيأت امنا هر سه سال يكبار همزمان با انتخاب هيأت مديره و هرسال يكبار همزمان با انتخاب بازرسين يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل بنياد از ميان اعضاي هيأت امنا و يا خارج از آن انتخاب مي‌نمايد.
تبصره – هيأت امنا عندالاقتضاء مي‌تواند نسبت به عزل و انتخاب بازرسان اقدام نمايد.

ماده 23 ـ وظايف و اختيارات بازرس:

وظايف بازرس به شرح زير مي‌باشد:
1ـ بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي جلسه عادي هيأت امنا
2ـ مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع جلسه عادي هيأت امنا

3ـ گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به هيأت امنا
4ـ اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار هيأت امنا گذاشته‌اند.
تبصره ـ بازرس مي‌تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات بنياد انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق‌العاده هيأت امنا را بنمايد.

ماده 24ـ جايگزيني بازرس:

در صورت فوت و يا استعفا يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او، بازرس علي البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود.

فصل سوم _ بودجه، انحلال و موارد متفرقه

ماده 25ـ سال مالي:

سال مالي بنياد، سال شمسي بوده و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود، به استثناي سال اول كه از بدو تاسيس تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده 26ـ حساب‌هاي سالانه:

درآمد و هزينه‌هاي بنياد، در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد.
تبصره 1:  با توجه به اينكه موسسين، سرمايه اوليه بنياد را به آن اهداء نموده‌اند و دارايي‌هاي بنياد در صورت انحلال آن، به شرحي كه در ماده 28 اساسنامه خواهد آمد، به دانشكده فني تعلق خواهد گرفت، در تراز مالي سالانه بنياد، بايد به جاي حقوق صاحبان سهام، از عنوان حقوق بنياد فني استفاده شود.
تبصره 2: موسسین و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین اعضای هیات امناء و مدیران بنیاد، حق معامله با بنیاد را ندارند.
تبصره 3: موسسين و اعضاي هيات امناء، حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص از محل كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي به بنياد را ندارند.

ماده 27ـ نگهداري مدارك و پرونده‌ها:

كليه مدارك، پرونده ها و مكاتبات در دفتر مركزي بنياد نگهداري مي‌شود.

ماده 28ـ انحلال:

در صورت انحلال بنياد جلسه فوق‌العاده هيأت امنا حداقل سه نفر را به عنوان هيأت تصفيه انتخاب و اين هيأت موظ خواهد بود پس از رسيدگي به حساب‌ها و تصفيه بدهي‌ها و وصول مطالبات باقي مانده و تعيين دارايي مسلم (اعم از منقول و غير منقول) دارايي بنياد را به دانشكده‌ فني دانشگاه تهران منتقل نمايد.
تبصره 1ـ چنانچه در هنگام تصفيه ميزان ديون بنياد بيش از مجموع دارايي‌ها و اموال آنان باشد دانشكده فني هيچگونه مسئوليتي در برابر پرداخت ديون بنياد نخواهد داشت.
تبصره 2ـ هيأت تصفيه از بين خود يك نفر را به عنوان مدير تصفيه انتخاب مي‌نمايد.

ماده 29ـ ساير موارد:

در تمام مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده هيأت امنا به عنوان بالاترين ركن بنياد تصميم‌گيري خواهد كرد.

ماده 30ـ تصويب اساسنامه:

اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل، 30 ماده و 25 تبصره در تاريخ هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج به تصويب هيات موسس رسيد. اصلاحات آن در تاريخ‌ بيست و چهارم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب هيأت مؤسس،  و در تاريخ‌هاي بيست و پنجم آبانماه يکهزار و سيصد وهشتاد و هفت و اول اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت به تصويب هيات امنای بنياد رسيد.