معرفی

صندوق وام شرافتی کمک هزینه زندگی دانشجویان

توضیحات

بنياد حاميان دانشکده فني, به منظور حمايت از دانشجويان مستعدّ نيازمند دانشکده فنی, اقدام به تاسيس "صندوق قرض‌الحسنه فني‌يار" نموده است تا از طريق اين صندوق, با اعطاي وام‌هاي شرافتي به دانشجويان مذکور در طی دوران تحصيل آنها, تنگناهاي مالي اين دانشجويان را که ممکن است مانعی برای تحصيل مطلوب آنها باشد رفع و از دغدغه‌های آنان ...


موجودی

73,562,000,000 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۰

بنياد حاميان دانشکده فني, به منظور حمايت از دانشجويان مستعدّ نيازمند دانشکده فنی, اقدام به تاسيس "صندوق قرض‌الحسنه فني‌يار" نموده است تا از طريق اين صندوق, با اعطاي وام‌هاي شرافتي به دانشجويان مذکور در طی دوران تحصيل آنها, تنگناهاي مالي اين دانشجويان را که ممکن است مانعی برای تحصيل مطلوب آنها باشد رفع و از دغدغه‌های آنان بکاهد. سرمايه اين صندوق از محل کمک‌هاي مردمي  ياريگران بنياد تامين مي‌گردد.

الف. وام شرافتی: منظور از "وام شرافتی"، در اين دستورالعمل, وامی است که به عنوان کمک‌هزينه تحصيلی, به صورت قرض‌الحسنه در پايان هرماه به "وام‌گيرنده" پرداخت مي‌شود و وام‌گيرنده, شرافتاً متعهد مي‌شود چهار سال پس از فراغت از تحصيل,  آن را طی دو سال  به صندوق بازگرداند. در قبال پرداخت اين وام به "وام‌گيرنده", جز تعهد شرافتی مذکور, هيچ‌گونه وثيقه يا ضمانتی دريافت نمي‌شود.

 

ب. وام‌گيرنده:  دانشجوي مستعدّ نيازمند دانشکده فنی است. اين دانشجويان,به لحاظ درسی, جزو دانشجويانِ برتر از متوسط دانشکده فنی و به لحاظ مالی, به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگی دانشکده فنی, نيازمند کمک مالی مستمرّ خواهند بود.