فرم‌های حمایت از بنیاد

شما می‌توانید با دانلود و تکمیل فرم‌های زیر و ارسال آن به دفتر بنیاد حامیان دانشکده فنی، حمایت خود را اعلام نمایید.