معرفی

صندوق اینده ساز

توضیحات

  صندوق آینده ساز با هدف حمایت های نرم افزاری از دانشکده فنی و منابع انسانی آن تاسیس شده است. جوایز دانشجویان برتر و FOE ، ارتقای آموزش در دانشکده فنی، کمک به اعضا هیات علمی برای فرصت مطالعاتی، گرنت اعضای هیات علمی جوان و ... هزینه کرسی های یونسکو و مانند آن و دربخش های نرم افزاری سر فصل ارتقاء کیفی و روزآمد سازی دانشکده فنی و سایر مو...


موجودی

31,352,000,000 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

  صندوق آینده ساز با هدف حمایت های نرم افزاری از دانشکده فنی و منابع انسانی آن تاسیس شده است.

جوایز دانشجویان برتر و FOE ، ارتقای آموزش در دانشکده فنی، کمک به اعضا هیات علمی برای فرصت مطالعاتی، گرنت اعضای هیات علمی جوان و ... هزینه کرسی های یونسکو و مانند آن و دربخش های نرم افزاری سر فصل ارتقاء کیفی و روزآمد سازی دانشکده فنی و سایر مواردی از این دست از محل اعتبارات این صندوق تامین خواهد شد. ریز عناوینی که در ذیل این صندوق قرار میگیرند عبارتند از:

 • حمایت های دانشجویی
 • مشتمل بر وام قرض الحسنه شرافتی (فنی یار)،
 • وام قرض الحسنه شرافتی (پیوند)،
 • جوایز رتبه های برتر 1 تا 100 آزمون سراسرسی که دانشکده فنی را برای تحصیل انتخاب کنند
 • جوایز رتبه های برتر دانشجویان دانشکده فنی FOE
 • وام قرض الحسنه شرافتی خرید رایانه همراه
 • جوایز تاسیس شده به نام مشاهیر و دانش آموختگان دانشکده فنی
 • صندوق اعطای کمک های خاص به دانشجویان
 • کمک های آموزشی پژوهشی به اعضای هیات علمی
 • کمک به تاسی و فعالیت کر سی های پژوهشی و آموزشی
 • کمک به ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی در دانشکده فنی
 • امکانات رفاهی برای اعضای هیات علمی