هیأت امنا


 

هیأت امنای دور اول (از اردیبهشت 1387 تا خرداد 1393) 

 

اعضای حقیقی (منتخب دانش آموختگان دانشکده فنی) 

               
 مهندس محمدرضا انصاری
(علی البدل )
مهندس حبیب‌‌‌‌الله بیطرف 
(علی البدل )
دکترمحمدرضا عارف
(رئیس هیات امنا )
دکتر طهماسب مظاهری (علی البدل)
 
مهندس علی‌اکبر معین‌فر 
مهندس میر علیرضا مهنا 
مهندس بیژن نامدار زنگنه
(نایب رئیس) 
دکتر محمدهادی نژادحسینیان

  

اعضای حقوقی (از کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی) 

 

           
دکتر پرویز جبه دار مارالانی
رییس شورای عالی
(تا سال ۹۰)
مهندس محمد عطاردیان
رییس شورای عالی
(سال ۹۱ تا سال ۹۲)
دکتر پرویز جبه دار مارالانی
رییس شورای عالی
(تا سال 1393 )
دکتر مرتضی زاهدی
نماینده شورای عالی
(از سال ۹۲ تا ۹۳)
مهندس محمد عطاردیان
نماینده شورای عالی
(از سال ۸۷ تا ۹۲)
مهندس سید عباس موسوی رهپیما
نماینده شورای عالی

 

اعضای حقوقی (از دانشکده فنی)  

 

       
دکتر محمد رحیمیان (نماینده شورای دانشکده )
دکتر رضا فرجی دانا (نماینده شورای دانشکده و دبیر هیات امنا )
دکتر محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشکده فنی (از سال 1387 تا سال 1388)
دکتر محمود کمره ای رئیس دانشکده فنی (از                      سال 1388 تا سال 1394)

 

  

هیأت امنای دور دوم  (از  خرداد 1393  تا   خرداد 1400  ) 

 

اعضای حقیقی (منتخب دانش آموختگان دانشکده فنی) 

               
دکتر عباس احمد آخوندی
( علی البدل )
مهندس محمد رضا انصاری
(علی البدل )
مهندس حبیب الله بیطرف 
 
دکتر محمد رضا عارف 
(رئیس هیات  امنا )
 
دکتر سعید سهراب پور 
(علی البدل )
مهندس بیژن نامدار زنگنه
نائب رئیس هیات امنا 
مهندس میر علیرضا مهنا  
دکتر محمود نیلی احمد آبادی 

  

اعضای حقوقی (از کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی) 

 

     
دکتر پرویز جبه دار مارالانی رئیس شورای عالی 
مهندس محمد عطاردیان نماینده شورای عالی کانون 
 
مهندس سید عباس موسوی رهپیما نماینده شورای عالی کانون
 

 

  اعضای حقوقی (از دانشکده فنی)  

       
دکتر محمد رحیمیان (نماینده شورای دانشکده ) 
دکتر رضا فرجی دانا (نماینده شورای دانشکده و دبیر هیات امنا)
دکتر محمود کمره ای رئیس دانشکده فنی (از سال 1394 تا سال 1395)
 
 
دکتر ناصر سلطانی رئیس دانشکده فنی (از سال 1395 تا سال 1400)
 
 
 

 

 

هیأت امنای دور سوم  (از خرداد 1400 تا خرداد 1407 ) 

 

اعضای حقیقی (منتخب دانش آموختگان دانشکده فنی) 

               
 مهندس محمد رضا
انصاری   
 
دکتر پرویز جبه دار مارالانی 
 
 
دکتر سعید سهراب پور (علی البدل )
 
دکتر محمد رضا عارف
(رئیس هیات امنا )
مهندس میر علیرضا مهنا 
مهندس علی ناظران
(علی البدل )
مهندس بیژن نامدار زنگنه (علی البدل )
دکتر محمود نیلی احمد آبادی 
 
 

 

 اعضای حقوقی (از کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی) 

دکتر محمود کمره ای رییس شورای عالی 
مهندس محمد عطاردیان نماینده شورای عالی کانون 
مهندس سید عباس موسوی رهپیما نماینده شورای عالی کانون 

 

 اعضای حقوقی (از دانشکده فنی)  

         
دکتر محمد رحیمیان (نماینده شورای دانشکده)
 
دکتر رضا فرجی دانا (نماینده شورای دانشکده و دبیر هیات امنا )
 
دکتر ناصر سلطانی رئیس دانشکده فنی (از خرداد 1400 تا شهریور 1401 )
 
 
دکتر رحمت ستوده قره باغ رئیس دانشکده فنی ( از شهریور1401 تا بهمن 1401)
 
 
 
 
دکتر مهدی قاسمیه رئیس دانشکده فنی (از بهمن 1401)