معرفی

جایزه مهندس مهاجر

توضیحات

            تاسیس جایزه مهندس مهاجر، به درخواست دانشکده مهندسی معدن دانشکدگان فنی مورد تصویب هیات مدیره بنیاد قرار گرفت و صندوق جایزه با دریافت کمکهای خانواده و دوستداران ایشان فعال شد. این جایزه هر ساله به پایان­نامه­های برتر حوزه اکتشاف و استخراج نفت که توسط آن دانشکده انتخاب می شود، اعطاء می شود....


موجودی

845,000,000 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۲

            تاسیس جایزه مهندس مهاجر، به درخواست دانشکده مهندسی معدن دانشکدگان فنی مورد تصویب هیات مدیره بنیاد قرار گرفت و صندوق جایزه با دریافت کمکهای خانواده و دوستداران ایشان فعال شد. این جایزه هر ساله به پایان­نامه­های برتر حوزه اکتشاف و استخراج نفت که توسط آن دانشکده انتخاب می شود، اعطاء می شود.