فیلم‌ها


معرفی بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی - نسخه کامل


معرفی دانشکده فنی دانشگاه تهران


سخنرانی مهندس انصاری مدیر عامل شرکت کیسون در افتتاحیه بنیاد فنی 13 تیز 1386


سخنرانی مهندس بدیعی در افتتاحیه بنیاد فنی در 13 تیر 1386


دکتر نیلی ریاست دانشکده فنی در افتتاحیه بنیاد فنی 13 تیر 86 13


سخنرانی دکتر فرجی دانا مدیر عامل بنیاد در افتتاحیه بنیاد فنی 13 تیر 1386


سخنرانی دکتر الهی قمشه ای در افتتاحیه بنیاد فنی در 13 تیر 1386


سخنرانی مهندس خلیلی عراقی در افتتاحیه بنیاد فنی در 13 تیر 86


سخنرانی مهندس عطاردیان در افتتاحیه بنیاد فنی در تاریخ 13 تیر 1386


معرفی بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی - نسخه کوتاه


کمک به بنیاد فنی