مدیر عامل


دکتررضا فرجی دانا 
15/12/ 1385

دکتر محمود نیلی احمد آبادی 
1391/5/7

مهندس حبیب الله بیطرف  
1392/10/9 

دکتر رضا فرجی دانا  
1396/6/13 

دکتر رضا فرجی دانا
1399/4/4