شماره حساب های بنیاد به شرح زیر است :

بانک تجارت، شعبه اردیبهشت ، کد 187،  شماره 136026100

شماره شبا بانک تجارت : IR270180000000000136026100


شماره شبا: IR850540124747001124311604


شماره کارت: 1742 0270 8370 5859

 پرداخت الکترونیک: www.fannifoundation.ir/payment

 کددستوری: #999*4*733*