معرفی

صندوق بانو صدر السادات خردمند (نوابی)

توضیحات

  منابع این صندوق که به منظور حفظ و تداوم یاد بانوی فرهیخته مرحوم خانم صدر السادات خردمند(نوابی ) ، توسط جناب آقای دکتر زین العابدین نوابی، استاد برجسته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تامین شده است، به طور خاص صرف پرداخت وام شرافتی به دانشجویان دختر مقطع دکترا در گرایش های سیستم های دیجیتال و الکترونیک خواهد شد.  این وام سال...


موجودی

3,093,000,000 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

  منابع این صندوق که به منظور حفظ و تداوم یاد بانوی فرهیخته مرحوم خانم صدر السادات خردمند(نوابی ) ، توسط جناب آقای دکتر زین العابدین نوابی، استاد برجسته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تامین شده است، به طور خاص صرف پرداخت وام شرافتی به دانشجویان دختر مقطع دکترا در گرایش های سیستم های دیجیتال و الکترونیک خواهد شد.

 این وام سالانه به دو نفر و هر کدام به مبلغ ده میلیون تومان پرداخت می شود. ارزیابی دانشجویان واجد شرایط اولیه ، پس از ارایه تقاضا،  با در نظر گرفتن مرتبه آموزشی (سال ورود) و وضعیت آموزشی (نمرات درس ) انجام می شود. پس از انتخاب نفر برتر، فرد جهت دریافت وام به بنیاد حامیان دانشکده فنی معرفی می گردد.