هیات امنا 20 خرداد 1402

امنا
امنا
هیات امنا
جلسه سالانه هیات امنا

گردهمایی سالانه بنیاد 4 خرداد 1402

گردهمایی
گردهمایی
گردهمایی
گردهمایی سالانه
گردهمایی سالانه
گردهمایی
گردهمایی
گردهمایی
گردهمایی
گرذهمایی
گردهمایی
گردهمایی
گردهمایی
گردهمایی
گردهمایی
گردهمایی

اولین جلسه شاخه داوطلبان 1401

شاخه داوطلبان
شاخه داوطلبان

هیات امنا 22 خرداد 1400

جلسه سالیانه بنیاد
جلسه سالیانه بنیاد
جلسه سالانه هیات امنا

امضا توافق نامه ساخت ساختمان جدید مهندسی عمران 23 مهر 1399

تفاهم نامه
تفاهم نامه
تفاهم نامه
تفاهم نامه
تفاهم نامه
توافق نامه

مراسم امضای وقف نامه موقوفه علمی و فنی مهندس مهدی بازرگان مهرماه 1399

توافق
توافق نامه
موقوفه
موقوفه
موقوفه
توافق نامه

جلسه سالانه هیات امنا 1399

هیات امنا
گردهمایی
هیات امنا
هیات امنا

افطاری یاریگران سال 1398

افطاری یاریگران
افطاری یاریگران
افطاری یاریگران
افطاری یاریگران
افطاری یاریگران
افطاری یاریگران
افطاری یاریگران
افطاری یاریگران

جلسه سالانه هیات امنا و هیات مدیره سال 1398

جلسه
هیات امنا

مراسم افطاری سال 1397

افطاری 97
افطاری
افطاری

جلسه هیات امنا سال 1397

هیات امنا

مراسم افطاری سال 1396

افطاری

افطاری 30 خرداد 1395

افطاری یاریگران
افطاری یاریگران
افطاری یاریگران

هیات امنای 25 خرداد 1395

هیات امنا
هیات امنا
هیات امنا
هیات امنا
هیات امنا

مراسم افطاری سال 1394

افطاری

جلسه سالانه هیات امنا سال 1394

هیات امنا

افطاری بنیاد سال1393

افطاری
افطاری

هیات امنای خرداد 1392

امنا
امنا
امنا

جلسه سالیانه هیات امنای بنیاد سال 1391

هیات امنا
جلسه سالیانه

مراسم با دانش آموختگان فنی سال 1391

دیدار در اتاق شورا
دیدار در اتاق شورا
دیدار در اتاق شورا

مراسم افطار یاریگران سال 1391

افطاری یاریگران 16 مرداد 91
افطاری یاریگران 16 مرداد 91
افطاری یاریگران 16 مرداد 91

افتتاح آزمایشگاه مکانیک دانشکده فنی فومن سال 1390

آزمایشگاه مکانیک سال 90
سال90 مکانیک
سال 90 مکانیک

افتتاح خوابگاه فنی فومن سال 1390

افتتاح خوابگاه فومن
افتتاح خوابگاه فومن
افتتاح خوابگاه فومن
افتتاح خوابگاه فومن
افتتاح خوابگاه
افتتاح خوابگاه
افتتاح خوابگاه فومن
افتتاح فومن
خوابگاه فومن
خوابگاه دختران 20 بهمن 90
خوابگاه دختران
خوابگاه دختران بهمن سال 90

جلسه هیات امنای سال 1389

امنا
امنا
امنا
هیات امنا

دورهمی یاریگران فارغ التحصیلان سال ۳۷ سال 1389

افطاری دانش آموختگان سال 37 سال
افطاری یاریگران سال 37 مرداد 89

دورهمی یاریگران ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ سال 1389

گردهمایی
گردهمایی
گردهمایی
گردهمایی
افطار یاریگران 27 خرداد
افطاری 27 خرداد 89
دورهمی 27 خرداد 89

افطاری یاریگران بنیاد سال 1389

افطاری 1389
افطاری 1389
افطاری 1389
افطاری 1389
افطاری 1389
افطاری 1389
افطار یاریگران اول شهریور 89
افطار یاریگران اول شهریور
افطاری یاریگران اول شهریور

افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر سال 1389

برق
برق
برق
برق
برق
دانشکده برق
افتتاح برق
افتتاح برق
افتتاح برق
افتتاح برق
افتتاح برق
افتتاح برق

ضیافت افطار یاریگران سال 1388

افطار یاریگران
افطار یاریگران
افطار یاریگران

ضیافت افطار یاریگران سال 1387

ضیافت افطار
افطاری 87
افطاری 87
افطاری 87
افطاری 87
افطاری 87
افطاری 87
افطاری 87
افطاری 87
دومین ضیافت افطار
افطار 87
ضیافت افطار

افتتاح بنیاد حامیان دانشکده فنی سال 1386

افتتاح بنیاد
افتتاح بنیاد
افتتاح بنیاد
افتتاح بنیاد
افتتاحیه
بنیاد فنی 86
بنیاد فنی
افتتاح بنیاد 86
افتتاح بنیاد 86
افتتاح بنیاد 86
افتتاح بنیاد سال 86