هیات امنا 20 خرداد 1402

هیات امنا
هیات امنا
هیات امنا

مراسم کلنگ زنی مرکز نوآوری دانشکده مهندسی عمران ۴ دی ماه ۱۴۰۲

دوره دوم شاخه داوطلبان و تقدیر از دور اول 18 مهرماه 1402

هیات امنا 20 خرداد 1402

اولین جلسه شاخه داوطلبان 1401

گردهمایی سالانه بنیاد 4 خرداد 1402

هیات امنا 22 خرداد 1400

امضا توافق نامه ساخت ساختمان جدید مهندسی عمران 23 مهر 1399

مراسم امضای وقف نامه موقوفه علمی و فنی مهندس مهدی بازرگان مهرماه 1399

fef

جلسه سالانه هیات امنا 1399

افطاری یاریگران سال 1398

جلسه سالانه هیات امنا و هیات مدیره سال 1398

مراسم افطاری سال 1397

جلسه هیات امنا سال 1397

مراسم افطاری سال 1396

افتتاح بنیاد حامیان دانشکده فنی سال 1386

افتتاحیه
افتتاحیه
افتتاحیه

جلسه هیات امنا 30 خرداد 1396

افطاری 30 خرداد 1395

هیات امنای 25 خرداد 1395

مراسم افطاری سال 1394

جلسه سالانه هیات امنا سال 1394

جلسه سالانه هیات امنا خرداد 1393

جلسه هیات امنا
جلسه هیات امنا
جلسه هیات امنا
جلسه هیات امنا
جلسه هیات امنا

افطاری بنیاد سال1393

هیات امنای خرداد 1392

جلسه سالیانه هیات امنای بنیاد سال 1391

مراسم با دانش آموختگان فنی سال 1391

مراسم افطار یاریگران سال 1391

ضیافت افطار به افتخار یاریگران سال 90

ضیافت افطار
ضیافت افطار
ضیافت افطار
ضیافت افطار
ضیافت افطار

افتتاح خوابگاه فنی فومن سال 1390

افتتاحیه بنیاد
افتتاحیه خوابگاه فومن
افتتاحیه

جلسه هیات امنای سال 1389

دورهمی یاریگران فارغ التحصیلان سال ۳۷ سال 1389

دورهمی یاریگران ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ سال 1389

افطاری یاریگران بنیاد سال 1389

ضیافت افطار یاریگران سال 1388

ضیافت افطار یاریگران سال 1387