هیأت مدیره


هیات مدیره دور اول ( از اردیبهشت 1387 تا اردیبهشت 1390 ) 

 

               

مهندس علی اصغر جلال زاده فرد
(نائب رئیس)

مهندس افسانه صدر 

مهندس محمد عطاردیان
(خزانه دار)  

دکتر رضا فرجی دانا
(مدیر عامل و رئیس هیات مدیره )

مهندس مصطفی کتیرایی
(بازرس قانونی) 

مهندس علیرضا مهنا 

 

مهندس سید عباس موسوی رهپیما
(علی البدل ) 

دکتر سید جلال الدین هاشمی
(علی البدل )

  

هیات مدیره دور دوم  ( از تیر ماه 1390  تا اردیبهشت ماه 1393 ) 

 

                 

مهندس علی اصغر جلال زاده فرد
(نائب رئیس)

مهندس افسانه صدر

مهندس محمد عطاردیان
(خزانه دار )

دکتر رضا فرجی دانا

(مدیر عامل  تا مرداد 1391و رئیس هیات مدیره)

 

مهندس مصطفی کتیرایی
(بازرس قانونی) 

مهندس میر علیرضا مهنا 

مهندس سید عباس موسوی رهپیما 
(علی البدل )

دکتر محمود نیلی احمد آبادی
مدیر عامل از مرداد 1391 تا دی ماه 1393
( از سال 1392 تا سال 1393)

دکتر جلال الدین هاشمی
(تا سال 1392)
(علی البدل ) 

 

هیات مدیره دور سوم  ( از تیر ماه 1393 تا اردیبهشت ماه 1396  )  

 

                 

مهندس حبب الله بیطرف 
مدیر عامل از دیماه 1393 تا اردیبهشت  ماه 1396

 

 مهندس افسانه صدر

(علی البدل)

 مهندس محمد عطاردیان
(خزانه دار )

 دکتر رضا فرجی دانا 
(رئیس هیات مدیره ) 

 مهندس مصطفی کتیرایی
(بازرس تا بهمن 1394)

 مهندس سید عباس موسوی رهپیما 

 مهندس میر علیرضا مهنا
(علی البدل)

 مهندس هرمز ناصر نیا

(بازرس از بهمن 1394)

 دکتر محمود نیلی احمد آبادی
(نائب رئیس ) 

 

هیات مدیره دور چهارم  ( از تیر ماه 1396 تا خرداد 1399   ) 

 

 

               

مهندس حبیب الله بیطرف
مدیر عامل 
از اردیبهشت 1396 تا شهریور 1396 

مهندس محمد عطاردیان 

دکتر رضا فرجی دانا
(مدیر عامل  از شهریور 1396  و رئیس هیات مدیره )

مهندس میر علیرضا مهنا
(علی البدل )

مهندس سید عباس موسوی رهپیما 

مهندس هرمز ناصر نیا

(بازرس قانونی )
 

دکتر محمود نیلی احمد آبادی 
 

دکتر عقیل یوسفی کما 
(علی البدل )
 

 

 

هیات مدیره دور پنجم (از خرداد 99 تا خرداد 1402)  هیات مدیره دور  ششم  ( از   خرداد 1402 تا خرداد 1405 ) 

 

 

             

مهندس حبیب الله بیطرف

دکتر محمد رضا حائری یزدی

مهندس محمد عطاردیان
(خزانه دار ) 

دکتر رضا فرجی دانا
(مدیر عامل و رئیس هیات مدیره )

مهندس میر علیرضا مهنا
(علی البدل )

مهندس سید عباس موسوی رهپیما

(علی البدل ) 

مهندس هرمز ناصر نیا 

بازرس قانونی  

دکتر محمود نیلی احمد آبادی
(نائب رئیس )