معرفی


توضیحات

...


موجودی

1,392,257,520 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۳۴۸/۱۰/۱۱