اولین جلسه دور دوم شاخه داوطلبان بنیاد در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار شد

تاریخ انتشار: 30/8/1402

اولین جلسه دوره دوم شاخه داوطلبان بنیاد با حضور اعضاء جدید دور دوم روز سه شنبه 30 آبان در محل ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، دکتر رضا فرجی دانا ، مدیر عامل بنیاد و رئیس دور اول شاخه داوطلبان، گزارشی از نحوه عملکرد و امور انجام شده در دوره 5 ساله  اول شاخه داوطلبان و همچنین گزارشی از فعالیتهای بنیاد ارائه نمود در بخش دیگر این جلسه اعضا هیات رئیسه شاخه داوطلبان مشخص شد.

آقایان دکتر رحمت ستوده قره باغ به عنوان رئیس، دکتر وحید شاه منصوری نایب رئیس و دکتر مهدی حسنلو به عنوان دبیر شاخه داوطلبان تعیین گردید.ند

همچنین اعضا کار گروه فضای مجازی و کار گروه تامین منابع نیز تعیین و مقرر شد جلساتی با حضور اعضا کارگروه برگزار شود.

در پایان نیز اعضا در مورد مسایل مختلف شاخه داوطلبان با مدیرعامل بنیاد به بحث و گفتگو پرداختند.

آخرین اخبار بنیاد

بیشتر